« tillbaka
Miljön talar för Norvik
Nynäshamns-Posten, 5 september 2006
I debatten om den nya storhamnen i Norvik har det slagit mig att både miljöpartiet och Naturskyddsföreningen så entydigt bara ser miljöproblem med en ny hamn. För mig som varit medlem av Svenska Naturskyddsföreningen i 30 år framstår detta som något kortsiktigt.

Låt mig börja med att konstatera, att varje förändring givetvis har både för- och nackdelar - även från miljösynpunkt. Därför måste man väga samman både för- och nackdelar.

Jag kan visst förstå att man lokalt i Nynäshamn kan tycka att vi klarar oss bra utan ny hamn. Från strikt lokal miljösynpunkt kan man därför också tycka att vi klarar oss utan både dubbelspår på järnvägen och upprustning av väg 73. Där gör både jag och folkpartiet en annan bedömning.

Om man som jag accepterar att Stockholmsregionen är vår huvudstadsregion och att Nynäshamn ingår i den, får man ta ställning utifrån detta. En betydande del av försörjningen av Stockholmsregionen går via sjöfart till Stockholms hamn, vilket för med sig att ytterligare stora mängder gods hamnar där, för att sedan transporteras vidare med tung lastbilstrafik genom regionens centrala delar. Det är ett mycket stort miljöproblem.

Om man då hävdar att den trafiken kan gå till någon annan hamn längre bort, bortser man från att den då antingen säkert väljer att fortsatt gå in till Stockholms hamn eller att stora godsmängder ska transporteras in landvägen utifrån till Stockholmsregionen. Fortsatt stora miljöproblem.

Nu är det på gång att spränga en ny farled genom de allra mest skyddsvärda delarna av vår skärgård, den s k Horstensleden - att på goda grunder förväxlas med den tidigare s k Rödkobbsleden. Skälet är att ännu större fartyg ska kunna gå in till Stockholms hamn. Med en ny hamn i Norvik kan detta undvikas och ett katastrofalt ingrepp i den sköraste skärgården förhindras.

Men, säger Naturskyddsföreningen, det påverkar vår miljö i Nynäshamn. Javisst - det gör det i någon mån. Men jag, som bor några kilometer från Kapellskärs hamn, som vi skulle klara oss rätt väl utan i Norrtälje, kan konstatera att med en Horstensled, så minskar givetvis miljöpåverkan på Furusundsleden här uppe i Roslagen.

Men i ett samlat miljöperspektiv för vår region har jag lättare att stå ut med både Kapellskärs hamn och den relativt sett mindre åverkan som trafiken i Furusundsleden gör, än att man ska spränga fram Horstensleden genom vår allra skörast skärgård. Det vore som att spränga bort forsarna i de sista outbyggda älvarna - det går inte att göra ogjort.

All förändring innebär någon form av påverkan. Om man inte vill isolera Nynäshamn från resten av Stockholmsregionen, talar samlade miljöskäl för att Norvikshamnen är att föredra.

Lennart Rohdin, Rådmansö
Riksdagskandidat (fp)
« tillbaka
www.rohdin.nu