« tillbaka
Sluta mörka, Ulrica Messing!

SvD Brännpunkt, 20 mars 2005
När Ulrica Messing kommenterar förslagen från regeringens utredare Anders Svärd i betänkandet KRUT - Reformerat regelverk för handel med försvarsmateriel - med att den restriktiva politiken ligger fast, är det inget annat än kvalificerat hyckleri från den socialdemokratiska regeringen.

Vi välkomnar att KRUT lyfter fram de viktiga frågorna kring principerna för svensk vapenexport. Det har riksdagen sedan länge begärt. Men utredningen innebär endast en kodifiering av det som redan ägt rum i det fördolda i salig allians mellan moderater och socialdemokrater. Förskjutningen av synen på svensk vapenexport är bara ett av många tecken på en lägesändring av svensk utrikespolitik som tappat i principer och moral. Det är dags för en öppen debatt och beslut i riksdagen.

I riksdagen har moderaterna – det ska erkännas till deras heder - öppet argumenterat för en sådan förskjutning. Socialdemokraterna har däremot avvisat den i öppen debatt, men av hänsyn till svenska jobb i praktiken gått mycket långt i samma riktning. Samma hyckleri där som på så många andra håll i svensk socialdemokratisk utrikespolitik. Resultatet syns t ex i dessa partiers samsyn på att häva vapenembargot mot Kina – världens största diktatur.

Svärds förslag är i vissa avseenden uttryck för en utveckling som också vi finner rimlig. Folkpartiet ser det t ex naturligt att den s.k. positiva presumtionen också gäller USA. Så är det ju redan idag. Det är en viktig del i att slå vakt om och stärka den transatlantiska länken och vår relation till Nato. Vi vill däremot säkerställa att vapnen inte säljs vidare till regimer som kan komma att rikta vapnen mot den egna befolkningen. Slutanvändarkrav skall ställas på både EU:s medlemsländer och USA.

Vi ser ett ökat samarbete med såväl USA som EU-medlemsstater som naturligt. Men för vår del ser vi inte detta som liktydigt med en anpassning av svenska exportkriterier till de låga nivåer som gäller i andra EU-stater. Tvärtom innebär det krav på en aktiv svensk politik för att höja de europeiska nivåerna till de som fortfarande förutsätts för svensk export. Vi är oroade över att den anpassning som redan skett på svensk sida försvårar ett mer aktivt svenskt agerande.

Trots höga krav på respekt för mänskliga rättigheter i köparländer har vapen från tid till annan exporterats till länder som allvarligt kränker dessa. Vi hoppades att utredningen skulle resultera i ett tydligt demokratikriterium i enlighet med utredningens direktiv. Graden av demokrati och respekt för mänskliga rättigheter hänger tätt samman. Ett sådant kriterium skulle innebära att export vägs mot tydliga krav på demokratisk utveckling. Det skulle förhindra vapenexport till diktaturer.

Svärd inte bara avfärdar ett demokratikriterium, utan förslår en fortsatt uppluckring av dagens regler med negativa säkerhetspolitiska konsekvenser. Istället för att som tidigare neka export till länder som grovt kränker mänskliga rättigheter, föreslås att export skall vägras endast i de fall det existerar en ”uppenbar risk” för att mänskliga rättigheter kan komma att kränkas. Här blir den redan pågående förskjutningen i svensk exportkontrollpolitik plågsamt tydlig. Mänskliga rättigheter kommer i framtiden att ses som en bisak när beslut om vapenexport tas.

Vi är helt avvisande till att enbart rent näringspolitiska skäl, förutom försvars- och utrikespolitiska sådana, skall kunna motivera export av vapen. Det innebär en tydlig strävan att exportera vapen till så många länder som möjligt. På denna punkt måste vi vara glasklara - ekonomiska intressen får aldrig grumla synen på regimer som kränker mänskliga rättigheter.

Vi välkomnar att utredningen kräver tillstånd för införsel av vapen till Sverige. Vi vill dock gå längre. Länder, som Sverige med hänvisning till bristen på demokrati och mänskliga rättigheter inte kan exportera till, skall vi inte heller importera från. Idag importerar Sverige till exempel lasersikten från Europas sista diktatur Vitryssland. Vapenimport från diktaturer som Vitryssland går stick i stäv med vår utrikespolitiska målsättning om att främja mänskliga rättigheter. Svenska skattemedel får inte stödja diktaturer.

Ulrica Messings löften om att den restriktiva linjen i exportkontrollfrågor kommer att bevaras, innebär således ingen återgång till vad nuvarande regelverk ger uttryck för. Det innebär bara att regeringen inte heller i fortsättningen vill ha någon öppen debatt om den socialdemokratiska avvecklingen av Sveriges utrikespolitiska linje, med demokrati och mänskliga rättigheter som främsta rättesnören. Regeringen vill fortsatt mörka. Vi är inte förvånade.


Lennart Rohdin (fp)
Ledamot exportkontrollrådet

Cecilia Wigström (fp)
Riksdagsledamot och utrikespolitisk talesman

Cecilia Wikström (fp)
Riksdagsledamot och suppleant i utrikesutskottet
« tillbaka
www.rohdin.nu